GDPR

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. Taktiež bol prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., ktorý nahrádza v súčasnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame informacie ako napr. meno a priezvisko, titul, dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Zhromažďujú sa za účelom:
registrácie do určitých oblastí webovej stránky,
vyžiadania ďalších informácií ako napr. info o tovare, zásielky, a pod.

Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy.

Používanie osobných údajov
Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté.
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie nášho tovaru. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.
Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby sme rozosielali množstvo korešpondencie v mene tretích strán.

Prevádzkovateľ osobných údajov
BEST4 s.r.o. Nemešsegská 6331/5, 929 01 Dunajská Streda, (spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na Slovensku pod číslom (IČO) 50220560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37313/T je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade s aktuálnym slovenským zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie údajov tretím stranám
Uvedomujeme si, že Vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu.
BEST4 s.r.o. môže postúpiť Vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.
Vaše osobné informácie nebudú využívať nijaké tretie strany na sekundárne či nesúvisiace účely, pokiaľ nie je uvedené inak v mieste zberu údajov. Ak nastane nejaký konkrétny prípad, v ktorom by mohlo byť potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.
Prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje , že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Bezpečnosť
Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme Vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci BEST4 s.r.o., ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií.

Prístup k informáciám
Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky, urobte tak prosím cez adresu info@my77shopds.sk.
Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií.

Odhlásenie
Ak sa návštevníci našej webovej stránky rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, môžu zaslať mail na adresu info@my77shopds.sk.

Uchovávanie údajov
Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.
Napríklad, kontaktné informácie o návštevníkoch (ako napr. informácie generované v priebehu registrácie do niektorých častí webovej stránky) si uchovávame len dovtedy, dokým sú potrebné na úplné vybavenie požiadavky kontaktujúcej osoby alebo pokiaľ nás užívateľ nepožiada, aby sme tieto informácie vymazali. Adresárové informácie, diskusné príspevky a e-maily sa uchovávajú iba po dobu, ktorú považujeme za primeranú na to, aby sme vyriešili požiadavky návštevníka.

Súbory „cookie“
Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na Vašich pevných diskoch, aby Vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak Vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie inej funkcionality na stránke. Keď z našej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookies, ak si to budete želať, vždy zo svojho systému vymazať.

Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením GDPR zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia GDPR a to na dobu neurčitú.